Đầu tư hiệu quả - WinTrades

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện

WinTrades cung cấp một loạt các dịch vụ nhằm xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy về tài chính tại Việt Nam với sứ mệnh “Đầu tư hiệu quả” và hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển kinh doanh và đạt được lợi thế cạnh tranh. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Bằng cách truy cập bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, đồng thời đồng ý không giới hạn hoặc đủ điều kiện, bị ràng buộc về mặt pháp lý và tuân thủ chúng. Tất cả việc sử dụng các trang web WinTradesnằm trong WinTrade.vn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định bên dưới (“Các điều khoản. Mọi việc sử dụng các trang web đó cấu thành sự đồng ý của người dùng tuân theo các Điều khoản. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản tại bất kỳ thời gian bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập WinTrade.vn hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc điện tử với chúng tôi. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Bản quyền

Tất cả nội dung được cung cấp trên trang web và ứng dụng WinTradesthuộc quyền sở hữu hoặc cấp phép của WinTradesvà được bảo vệ bởi Quy chế của Việt Nam. WinTradesvà các nhà cấp phép của nó giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với Nội dung WinTrade. Nội dung WinTradeskhông được sao chép, truyền hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của WinTrade.

Giấy phép và Quyền truy cập Trang web

WinTradescấp cho bạn một giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng cá nhân trang web và ứng dụng WinTrade, tuân theo các Điều khoản. Trang web và ứng dụng WinTradesvà bất kỳ phần nào trong đây không được sao chép, nhân bản, sao chép, tải xuống, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của WinTrade. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để bao gồm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang và biểu mẫu) của WinTradesmà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của WinTrade. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng tên hoặc Dấu của WinTradesmà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của WinTrade. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt giấy phép do WinTradescấp.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG WinTradesĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. ỨNG DỤNG WinTradesPHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG PHÁP CANSLIM® CỦA NHÀ ĐẦU TƯ HUYỀN THOẠI WILLIAM O'NEIL. KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH KHUYẾN NGHỊ MUA BÁN CỔ PHIẾU, CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH, GIAO DỊCH TÀI CHÍNH... VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VẤN ĐỀ MUA BÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HÃY SUY NGHĨ THẬT KỸ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA RIÊNG MÌNH VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA MÌNH.